Adarsh v Arya Stiyan – Maithli sharan Gupt-questions