विलोम शब्द

रातदिन
अमृतविष
अथइति
अन्धकारप्रकाश
अल्पायुदीर्घायु
इच्छाअनिच्छ।
उत्कर्षअपकर्ष
अनुरागविराग
आदिअंत
आगामीगत
उत्थानपतन
आग्रहदुराग्रह
एकताअनेकता
अनुजअग्रज
आकर्षणविकर्षण
उद्यमीआलसी
अधिकन्यून
आदानप्रदान
उर्वरऊसर
एकअनेक
आलस्यस्फूर्ति
अर्थअनर्थ
उधारनगद
उपस्थितअनुपस्थित
अतिवृष्टिअनावृष्टि
उत्कृष्टनिकृष्ट
उत्तमअधम
आदर्शयथार्थ
आयव्यय
स्वाधीनपराधीन
आहारनिराहार
दातायाचक
खेदप्रसन्नता
गुप्तप्रकट
प्रत्यक्षपरोक्ष
घृणाप्रेम
सजीवनिर्जीव
सुगंधदुर्गन्ध
मौखिकलिखित
संक्षेपविस्तार
घातप्रतिघात
निंदास्तुति
मितव्ययअपव्यय
सरसनीरस
सौभाग्यदुर्भाग्य
मोक्षबंधन
कृतज्ञकृतघ्न
क्रयविक्रय
दुर्लभसुलभ
निरक्षरसाक्षर
नूतनपुरातन
बंधनमुक्ति
ठोसतरल
यशअपयश
सगुणनिर्गुण
मूकवाचाल
रुग्णस्वस्थ
रक्षकभक्षक
वरदानअभिशाप
शुष्कआर्द्र
हर्षशोक
क्षणिकशाश्वत
विधिनिषेध
विधवासधवा
शयनजागरण
शीतउष्ण
सक्रियनिष्क्रय
सफलअसफल
सज्जनदुर्जन
शुभअशुभ
संतोषअसंतोष
आतुरशांत
आगामीविगत
आरोहअवरोह
आचारअनाचार
आदत्तप्रदत्त
आदरअनादर
आदानप्रदान
उचितअनुचित
आरम्भअंत
आह्वानविसर्जन
आवृतअनावृत
आकर्षविकर्ष
आकर्षणविकर्षण
आद्रशुष्क
आच्छादितअनाछ्दित
आहारअनाहार
आशानिराशा
आधुनिकप्राचीन
आशीर्वादअभिशाप
आसक्तअनाशक्त
आदर्शयथार्थ
आगमनगमन
आध्यात्मिकभौतिक
आस्थाअनास्था
इच्छाअनिच्छा
इहलोकपरलोक
ईश्वरअनीश्वर
ईर्ष्याप्रेम
उत्कर्षअपकर्ष
उषासंध्या
उग्रसौम्य
उदारअनुदार
उचितअनुचित
उपकारअपकार
उत्थानपतन
उधारनगद
उन्नतिअवनति
उपयुक्त अनुपयुक्त
उपायनिरुपाय
एकांगीसर्वांगीण
ओखलीमूसल
ओछागंभीर
ओजओजहीन
ओजस्विताओजहीनता
ओजस्वीओजहीन
ओटप्रकट
ओढ़नाबिछाना
ओतप्रोतविलग
औगतसुगत
औद्योगिकअनौद्योगिक
औपचारिकऔपचारिक
औपचारिकताअनौपचारिकता
औघरसुघर
औंधासीधा
औंधानासीधा करना
औचकअक्सर
औचित्यअनुचित्य
औचकनियमित
औरतमर्द
औलादवालिद
औवलआखिर
औहातीविधवा
कनिष्ठज्येष्ठ
कृषस्थूल
कृष्णशुक्ल
गुप्तप्रकट
ग्रामीणशहरी
घातप्रतिघात
छलीनिश्चल
छूतअछूत
जलथल
जन्ममृत्यु
जंगलीपालतू
दयालुनिर्दयी
धीरअधीर
नखशिख
निरक्षरसाक्षर
निंदाप्रशंसा
पक्षविपक्ष
पूर्णअपूर्ण
परकीयास्वकीया
बंधनमुक्ति
भद्रअभद्र
भावअभाव
मौखिकलिखित
रागविराग
विधवासधवा
शयनजागरण
शीतउष्ण
घातप्रतिघात
घृणाप्रेम
चलअचल
जटिलसरल
ठोसतरल
दातायाचक
निर्मलमलिन
नस्वरअनश्वर
प्रभुदास
बाढ़सूखा
मानवदानव
मिलनविछोह
मूकवाचाल
रहितसहित
रात्रीदिवस
लोभसंतोष
विपन्नसंपन्न
विशुद्धदूषित
विरोधसमर्थन
शकुनअपशकुन
सामिषनिरामिष
सूक्ष्मस्थूल
हास्यरुदन
तरुणवृद्ध
दुर्लभसुलभ
पंडितमूर्ख
पतिव्रताकुलटा
प्रत्यक्षपरोक्ष
भूतभविष्य
मनुष्यतापशुता
मिथ्या सत्य
मोक्षबंधन
योगीभोगी
सजीवनिर्जीव
अग्निजल
अनाथसनाथ
अर्पणग्रहण
अथइति
अस्तउदय
अगमसुगम
अपेक्षाउपेक्षा
अकालसुकाल
आयातनिर्यात
असलीनकली
अज्ञविज्ञ
अमरमर्त्य
अधमउत्तम
आतुरशांत
आगामीविगत
आरोहअवरोह
आचारअनाचार
आश्रितअनाश्रित
आदत्तप्रदत्त
आदरअनादर
आदानप्रदान
उचितअनुचित
आरंभअंत
आह्वानविसर्जन
आवृतअनावृत
आकर्षविकर्ष
आकर्षणविकर्षण
आद्रशुष्क
आच्छादितअनाच्छादित
आहारअनाहार
आशानिराशा
आधुनिकप्राचीन
आशीर्वादअभिशाप
आसक्तअनाशक्त
आदर्शयथार्थ
आगमनगमन
आध्यात्मिकभौतिक
आगामीविगत
आस्थाअनास्था
इच्छाअनिच्छा
इहलोकपरलोक
ईर्ष्याप्रेम
उत्कर्षअपकर्ष
उषासौम्य
उदारअनुदार
उचितअनुचित
उपकारअपकार
उत्थानपतन
उधारनगद
उन्नतिअवनति
उत्तीर्णअनुतीर्ण
उपयुक्तअनुपयुक्त
उपायनिरुपाय
उद्यमीआलसी
ऋजुकुटिल
ऋणीउऋण
एकांगीसर्वागीण
ऐश्वर्यदारिद्य
कंकालशरीर
कंगलाखुशहाल
कंजूसदानी
कंटकपुष्प
कंठस्थविस्मरण
कंपनस्थिर
कईएक
कगारमँझधार
कटराकटरी
कटुतामधुरता
कटुक्तिसूक्ति
कट्टरउदार
कठिनसरल
कठोरकोमल
कड़वामीठा
कथनचुप्पी
कथ्यअकथ्य
कद्रदाननाकद्र
कनिष्ठवरिष्ठ
कपटनिष्कपट
कपालपद
कड़ामुलायम
कड़ाहकड़ाही
कमज्यादा
कमखर्चखर्चीला
कमीनाभला
करतलपदतल
करारबेकरार
कपूतसपूत
कबूलनानकारना
कर्ज़दारमहाजन
कर्ण कटुकर्ण प्रिय
कर्मशालाविश्रामशाला
कर्मशीलकर्महीन
कलंकनिष्कलंक
कलकलशांत
करीनाबेढंग
करुणनिष्ठुर
कनिष्ठज्येष्ठ
कृशस्थूल
कृष्णशुक्ल
गुप्तप्रकट
ग्रामीणशहरी
ग्राम्यशिष्ट
गजबसामान्य
गठितअगठित
गठियानाखोलना
गठीलाढीला
गड़नानिकलना
गड़बड़सही
गड्मडसिलसिलेवार
गंधाहारकगंधदायक
गंधीलासुगन्धित
गंभीरसहज
गँवईशहरी
गँवानापाना
गँवारशहरी ,होशियार
गणतंत्रराजतंत्र
गणनीयअगणित
गण्यनगण्य
गतआगत
गतिअगति
गतिमानस्थिर
गतिरोधनिर्विरोध
ग़दरशांति
घंटाघंटी
घंटापल
घटतीबढती
घटानाबढ़ाना
घटावजोड़
घटितअघटित
घनिष्ठबहिरंग
घनेरानगण्य
घमंडीविनयी
घमासानसामान्य
घाटीपर्वत
घायलदुरुस्त
घातप्रतिघात
घमंडविनय
घोषितअघोषित
यशअपयश
योगीभोगी
रचनाविनाश
रतविरत
राजतंत्रप्रजातंत्र
रिक्तपूर्ण
रंगीनरंगहीन
लोभीसंतोषी
लेनदेन
लौहस्वर्ण
वनमरू
विधिनिषेध
विरहमिलन
विशालकायलघुकाय
विश्वाससंदेह
शकुनअपशकुन
शयनजागरण
शासकशासित
शुचिअशुचि
शोषणपोषण
समासव्यास
सम्पदविपद
सरसनीरस
स्थावरजंगम
स्वकीयापरकीय
सांगतअसंगत
संतअसंत
संश्लिष्टविश्लिष्ट
वृष्टिअनाविष्टि
विवादनिर्णय
विशिष्टसाधारण
विस्तारसंक्षेप
श्वेतश्याम
सदाशयदुराशय
सपूतकपूत
समाजव्यक्ति
ससीमअसीम
संकीर्णउदार
सूक्षमस्थूल
हास्यरुदन
क्षमअक्षम
क्षरअक्षर
सुगमदुर्गम
सुभगदुर्भग
क्षुद्रमहान
श्रव्यदृश्य
लघुगुरु
लौकिकअलौकिक
लिप्तअलिप्त
लुप्तव्यक्त
वसंतपतझड़
वरदानअभिशाप
वादप्रतिवाद
वास्तविकअवास्तविक
विकासपतन
विवादास्पदनिर्विवाद
विधिनिषेध
विनयअविनय
विशालकायलघुकाय
वृद्धबालक
विश्वासअविश्वास
विशिष्टसाधारण
विषमसम
विधवासधवा
वीरकायर
विवेकअविवेक
विस्तारसंक्षेप
विश्लेषणसंश्लेषण
विजयपराजय
विस्मरणस्मरण
व्यावाहारिकअव्यावाहारिक
विमुखसन्मुख
वृहतलघु
वीरानआबाद
विस्तृतसंक्षिप्त
वैतनिकअवैतनिक
व्यक्तअव्यक्त
श्रांतअश्रांत
व्यर्थसार्थक
व्ययआय
व्यष्टिसमष्टि
विद्याअविद्या
विरतनिरत
विषअमृत
विशेषसामान्य
विपत्तिसंपत्ति
विभक्तअविभक्त
विदुषीअज्ञानी
विद्वानमूर्ख
विशुद्धअशुद्ध
वृद्धिहास्र
वादीप्रतिवादी
वैमनस्यसौमनस्य
विपन्नसंपन्न
विरागीरागी
विरोधअवरोध
शक्तिशालीशक्तिहीन
शिष्यगुरु
शकुनअपशकुन
शत्रुमित्र
शीतउष्ण
शुभतरल
श्वेतश्याम
शिवअशिव
शोषणपोषण
श्रीगणेशइतिश्री
श्रध्दाअश्रधा
सभ्यताबर्बरता
संगतअसंगत
संतुष्टअसंतुष्ट
समविषम
सर्दगर्म
सतअसत
सगुणनिर्गुण
सफलविफल
सजीवनिर्जीव
सचेतअचेत
सच्चरितदुश्चरित
ससीमअसीम
सुकरदुष्कर
सहयोगीप्रतियोगी
सजलनिर्जल
सितअसित
संतोषसंतोष
स्वामीसेवक
सुधागरल
सुरक्षितअसुरक्षित
सृष्टिसंहार
संकल्पविकल्प
संधिविग्रह
संयोगवियोग
सामायिकअसामयिक
स्पृश्यअस्पृश्य
स्पष्टअस्पष्ट
सुस्तचुस्त
सम्बद्धअसम्बद्ध
स्वधर्मविधर्म
साहसीकायर
सुविधाअसुविधा
स्वदेशविदेश
स्वजातिविजाती
सकामनिष्काम
सुकर्मकुकर्म
सुगमदुर्गम
सुखदुःख
सुन्दरकुरूप
सबाधनिर्बाध
सरसनीरस
संग्रहत्याग
संगठनविघटन
सरलक्लिष्ट
सत्कारतिरस्कार
साक्षरनिरक्षर
सापेक्षनिरपेक्ष
सद्वृतदुवृत
सदाचारदुराचार
स्वीकृतिअस्वीकृति
सौन्दर्यकुरूपता
स्वाधीनपराधीन
स्वाभाविकअस्वाभाविक
सखाशत्रु
सवीकारनिर्विकार
संतअसंत
सुलभदुर्लभ
समस्यासमाधान
संकोचअसंकोच
अल्पायुदीर्घायु
सुसंगतिकुसंगति
सात्विकतामसिक
सदाचारीकदाचारी
सुपरिणामदुष्परिणाम
सन्मार्गकुमार्ग
स्वच्छमलिन
सार्थकनिरर्थक
साकारनिराकार
सुगंधदुर्गन्ध
सुपात्रकुपात्र
सुपथकुपथ
सुशीलदुशील
सहजकठिन
साहससाहसहीन
स्थूलसूक्ष्म
सुलझावउलझाव
संगअसंग
सुरअसुर
साधुअसाधु
सत्यअसत्य
सुमतिकुमति
सदयनिर्दय
संकीर्णउदार
सदाशयदुराशय
सुकृतिदुष्कृति
सूनाभरा
सुदूरअदूर
सभयनिर्भय
सुबहशाम
सचझूठ
सुबुद्धिकुबुद्धि
हारजीत
हर्षशोक
हिंसाअहिंसा
हितअहित
हस्वदीर्घ
क्षरअक्षर
क्षणिकशास्वत
क्षम्यअक्षम्य
क्षमादंड
लम्पटसदाचारी
लम्बआधार
लम्बाठिगना
लम्बाईचौड़ाई
लंबितत्वरित
लम्बोदराछोटा
लकीरबिंदु
लक्षणकुलक्षण
लक्ष्णाअभिधा
लक्षितअलक्षित
लक्षितार्थअभिधार्थ
लक्ष्यअलक्ष्य
लखपतिखाकपति
लगभगपूरा
लगाताररुक / रूककर
लगानाहटाना
लगावहटाना
लगावदुराव
लडखडानासंभालना
लड़नामिलना
लड़ाईसुलह
लड़ाकासद्भावी
लड़ानामिलाना
लतखोरभला
लताड़नाथपराना
लतिकापौधा
लथपथसूखा
लताड़प्यार
लदाईउतराई
लफंगाभला शरीफ़
लहँगासाड़ी
लबालबखाली
लब्धअनुपलब्ध
लब्धप्रतिष्ठितछिन्नप्रतिष्ठ
लग्नकुलग्न
लघुदीर्घ
लघुताबड़प्पन
लघुशंकादीर्घशंका
लचककठोरता
लचीलाकठोर
लचीलापनकड़ापन
लजीलानिर्लज्ज
लज्जितबेशर्म
लटकनाउठना
लटपटसही
लड़कीलड़का
लम्हाघंटा
लयबेलय
लयात्मकअलायात्मक
लरजनाथिरना
ललकनाविलगना
ललकारपुकार
ललकारनापुकारना
ललचनात्यागना
ललाईसफ़ेदी
ललितकुरूप
लवणशर्करा
लवलीनअमग्न
लहलहानामुरझाना
लहूपसीना
चिरअचिर
चिरंतरनश्वर
चोरसाधू
छलनिश्छल
छांहधूप
जन्ममरण
जयपराजय
ज्येष्ठकनिष्ठ
ज्योतितम
जड़चेतन
जागरणनिद्रा
जाग्रतसुप्त
ज्योतिर्मयतमोमय
जागृतिसुषुप्ति
जेयअजेय
जलस्थल
जवानीबुढ़ापा
जीवनमरण
जीवितमृत
जोड़घटाव
जंगमस्थावर
जातिविजाति
ज्वारभाटा
जटिलसरल
झोपडीमहल
तमज्योति
तिमिरप्रकाश
तीव्रमंद
तुकांतअतुकांत
तुच्छमहान
नखशिख

पॉपुलर टेस्ट सीरीज